06 70 391 1025 info@drsudarmiklos.hu

TÁRSASHÁZI JOG

A Társasházi jog

A társasház nem más, mint egy speciális közös tulajdoni forma, melyben külön tulajdonnak számító albetétek és közös tulajdonú épületrészek alkotnak egy egészet. Ennek megfelelően a társasházi ingatlan tulajdonosaira is vonatkoznak olyan – részben a tulajdonnal, részben a birtoklással, részben az együttéléssel kapcsolatos – szabályok, melyekre az „egyszerű” lakóingatlanok tulajdonosainak nem, vagy nem ilyen mértékben kell figyelemmel lenniük.

A társasházi jogvita a lakók, szomszédok, illetve a társasház, mint tulajdonostársak közössége közötti viták egyik leggyakoribb formája; az ilyen viták a mindennapi életet is befolyásoló esetkört képeznek. A leggyakoribb vitás esetek a közös költség elszámolása, illetve behajtása terén találhatóak, de gyakoriak az érvénytelen, illetve sérelmes közgyűlési határozatok miatti perek is. A társasház és a tulajdonos közötti szolgáltatási (jellemzően közmű, őrzés-védelem, takarítás) jogviszonyok körüli és a közös tulajdont képező területek használatának megosztása közötti viták is ide tartoznak.

A tulajdonosnak, különösen a kisebbségben maradt tulajdonosnak a közgyűlés nem nyújt megoldást, így marad a peres út, amire azonban a Társasházi törvény igencsak szűk kereteket szab: a sérelmes közgyűlési határozat meghozatalától, vagyis a közgyűléstől számított 60 napon belül kell megtámadni a sérelmes döntést – akár jogszabálysértésre, alapító okiratba vagy szervezeti és működési szabályzatba ütközésre, akár a kisebbség jogos érdekére hivatkozással – az illetékes bíróságon.

Ajánlott jogszabályok:
2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300133.TV

SZOLGATÁSAINK

Jogi tanácsadás

A társasházi törvény, lakástörvény, egyéb csatlakozó jogszabályok értelmezése a konkrét ügy tükrében.

Okiratok szerkesztése

Alapító okirat, szervezeti, működési szabályzatok, egyéb megállapodások elkészítése, ellenjegyzése.

Peres és nemperes képviselet

Megbízó képviselete illetékes közjegyző, a bíróság, a Földhivatal, a jegyző és más szerv előtt.

Követeléskezelés, behajtás

Közös költség és egyéb tartozások; egyedi megállapodások; fizetési meghagyás, illetve végrehajtás útján történő behajtása; hátralékkezelés.

E-FMH

Fizetési meghagyások elektronikus úton történő benyújtása, kezelése, szükség esetén végrehajtási eljárás elindítása.

Milyen iratokat szükséges társasházi ügyekben magunkkal hozni?

 

  • Személyi azonosító iratok
  • Jogviszonyt igazoló iratok (adás-vételi szerződés, tulajdoni lap vagy helyrajzi szám, bérleti szerződés)
  • Alapító okirat
  • Szervezeti működési szabályzat
  • Közgyűlési határozat, jegyzőkönyvek

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda | Székhely: 1013 Budapest, Attila út 31. II/3 | Aliroda: 1146 Budapest, Cházár András u. 2/B fsz.1  06 70 391 1025 https://drsudarmiklos.hu